Ειδικότερα, οι διπλωματούχοι καταρτισμένοι της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ μπορούν να εργαστούν ως παραγωγικά στελέχη σε :


  • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
  • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
  • Κ.Α.Π.Η.
  • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
  • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
  • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
  • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως